Regulamin zakupów

Regulamin 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.

1.2 Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.inwencjatworcza.pl jest Elżbieta Wasiluk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą; Inwencja Twórcza Pracownia i Akademia szycia z siedzibą w Krakowie, ul. Konopczyńskiego 15/9, NIP 4960188312, REGON 382505008 (zwanym dalej jako „właściciel sklepu”).

1.3 Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.inwencjatworcza.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej:www.inwencjatworcza.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami. 

2. Składanie zamówień i ich realizacja

 2.1 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.inwencjatworcza.pl  

2.1 Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami. 

2.3 Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e- mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru).  

2.4 Płatności za zamówione produkty można dokonać: kartą płatniczą lub przelewem przez sytem Payu, przelewem zwykłym na następujące konto: 

Inwencja Twórcza Pracownia i Akademia Szycia Elżbieta Wasiluk 

57 1140 2004 0000 3702 7846 2423

2.5 Realizacja zamówienia rozpoczyna się: 

– w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto

– w przypadku płatności poprzez serwis Payu – w chwili otrzymania na przez inwencjatworcza.pl potwierdzenia dokonania zapłaty 

W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, płatnego przelewem zwykłym, nie zostanie uregulowana płatność, sklep internetowy inwencjatworcza.pl zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów. 

2.6 Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport.

2.7 Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres kontakt@inwencjatworcza.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na „w realizacji”. 

2.8 Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 

 3. Dostawa i odbiór produktu

 3.1 Produkty zamówione w sklepie internetowym inwencjatworcza.pl dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem kuriera lub do paczkomatu Inpost. 

3.2 Zamówienia realizowane są w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Właściciela sklepu. Czas realizacji zamówienia może wydłużyć się tylko w przypadkach szczególnych i niezależnych np. w okresie świąteczno-noworocznym lub podczas przerw technologicznych. 

3.3Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP wynosi: 

– wysyłka kurierem – 16 zł

– paczkomat Inpost – 12 zł

 4. Zwroty i wymiany

4.1 Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez wypełnienie i odesłanie na adres firmy formularza odstąpienia od umowy (wzór poniżej).  

4.2 Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy na adres siedziby firmy: 

Inwencja Tworcza Pracownia i Akademia Szycia Elżbieta Wasiluk 

ul. Raciborska 17 

30-384 Kraków 

 4.3 Zwrot kwoty zamówienia następuje tym samym sposobem jakim płatność została uregulowana przez Użytkownika, mianowicie przelewem zwykłym na konto Użytkownika lub poprzez mechanizm zwrotów z wykorzystaniem serwisu PayU. W przypadku zwrotu kwoty zamówienia, pobierana jest prowizja wynikająca z kosztów bankowych (przelew zwykły), jak i kosztów transakcji płatności poprzez serwis Payu. Wynosi ona 3% wartości brutto zamówienia złożonego przez Użytkownika. 

4.4 Prawo odstąpienia od zamówienia  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) nie przysługuje konsumentom w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.  

4.5 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

4.6 Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–   Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–   Adres konsumenta(-ów)
–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–   Data  

5. Reklamacje

5.1 Sklep internetowy me2u.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.2 W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz kontaktowy na podstronie: www.inwencjatworcza/kontakt z jasno określonym tytułem „REKLAMACJA”, uzasadnieniem reklamacji oraz danymi reklamującego w treści wiadomości. 

5.3 Reklamacji nie podlegąją mechaniczne uszkodzenia towaru powstałe  po momencie przekazania towaru Klientowi oraz różnice w kolorze i strukturze materiału w rzeczywistości i tym co wyświetla się na urządzeniu elektronicznym. 

5.4 Towar jest szyty ręcznie i może nieznacznie różnić się wymiarami. Sklep inwencjatworcza.pl nie ponosi odpowiedzialności za źle dobrany rozmiar.  

 5.5 Reklamacje bez uzasadnionej przyczyny nie będą uwzględniane. 

 6. Prawa autorskie

6.1 Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego inwencjatworcza .pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta. 

6.2 Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.inwencjatworcza.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami inwencjatworcza.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych. 

7. Ochrona danych osobowych

 7.1 Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: 

– realizacji umowy, 

– wysłania zamówienia. 

 7.2 Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep inwencjatworcza .pl 

 7.3 Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 

– Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), 

– Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),  

– Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

 8. Postanowienia końcowe

8.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. 

 8.2 Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php