Regulamin warsztatów

Regulamin warsztatów/kursów

obowiązujący od dnia 01 maja 2019 r.

  1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów/kursów. Warunkiem udziału w warsztatach/kursie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego zaakceptowanie przez Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich – jego opiekuna prawnego, oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za warsztaty/kurs w terminie ustalonym przez Organizatora.
  2. Organizatorem warsztatów/kursów jest Elżbieta Wasiluk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Inwencja Twórcza Pracownia i Akademia Szycia Elżbieta Wasiluk, ul. Konopczyńskiego 15/9, 30-383 Kraków, NIP: 4960188312; dane kontaktowe: kontakt@inwencjatworcza.pl, http://www.inwencjatworcza.pl, tel. kom. 663023487
  3. Uczestnikami warsztatów/kursu mogą być zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci powyżej 6 roku życia. W przypadku niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którzy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za nieletniego. Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do samodzielnego udziału w warsztatach dzieci poniżej 6 lat, jeżeli ich zachowanie pozwala na przeprowadzenie zajęć. W innych przypadkach dzieci poniżej 6 roku życia mogą wziąć udział w warsztatach/kursie tylko z osobą pełnoletnią.
  4. Warsztaty/kursy odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora, opublikowanych na stronie internetowej www.inwencjatworcza.pl oraz przekazanych do wiadomości Uczestnikom warsztatów/kursu. Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Uczestnikami warsztatów/kursu.
  5. Ilość miejsc w warsztatach/kursie jest ograniczona. Każdorazowo decyduje o tym Organizator.
  6. Zgłoszenia na dane warsztaty/kurs można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.inwencjatworcza.pl, przez wysłanie maila lub telefonicznie. Tylko zgłoszenia potwierdzone przez Organizatora gwarantują miejsce w danej grupie. Dopiero wówczas Uczestnik powinien opłacić dane warsztaty/kurs w terminie i na numer rachunku bankowego podanego przez Organizatora.
  7. Rezerwacja miejsca wiąże się z koniecznością wniesienia zadatku, którego wysokość określona jest przez Organizatora. Brak wniesienia zadatku w wymaganym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.
  8. Opłaty za warsztaty/kurs powinny być wnoszone przelewem na konto bankowe Organizatora: Inwencja Twórcza Pracownia i Akademia Szycia Elżbieta Wasiluk

Mbank: 57 1140 2004 0000 3702 7846 2423

9. Opłata powinna być wniesiona przez Uczestnika nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia się warsztatów/kursu. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Uczestnika w Kursie zostaje anulowana. Możliwa jest również wpłata na miejscu przed rozpoczęciem zajęć. Organizator dopuszcza możliwość płatności rozłożonej na raty.

10. Wniesienie częściowej lub całkowitej opłaty za warsztaty/kurs, jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

11. Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Uczestnika najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się Kursu. Po tym czasie, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot zadatku.

12. W przypadku warsztatów dla dzieci, płatności należy dokonywać z góry za dany miesiąc. Nieobecność dziecka na danych zajęciach należy zgłaszać co najmniej 24h przed ich rozpoczęciem. Wówczas kwota za zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia w dniu zajęć, opłata za dany dzień przepada.

13. Rezygnacja z kursu cyklicznego może być dokonana przez Uczestnika jedynie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres kontakt@inwencjatworcza.pl, przed rozpoczęciem Kursu lub w trakcie jego trwania. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie Uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych godzin Kursu oraz pomniejszonej o koszty związane z zakupem dla niego zasobów niezbędnych do realizacji Kursu.

14. W przypadku kursów jednodniowych, odwołanie możliwe jest na 7 dni przed jego rozpoczęciem w formie pisemnej wspomnianej w punkcie 13 regulaminu.

15. W trakcie kursów kilkudniowych istnieje możliwość odrobienia jednych zajęć. Odrobienie może nastąpić na zajęciach innej grupy pod warunkiem dostępności miejsc lub na zajęciach indywidualnych. Zajęcia indywidualne możliwe są po dokonaniu dopłaty. Nieobecność musi być zgłoszona 24 h przed dniem nieobecności na zajęciach poprzez mail kontakt@inwencjatworcza.pl. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej w ten sam dzień, kursant traci możliwość odrobienia zajęć i ponosi 100% kosztu tego dnia.

16. W przypadku wykupienia pakietów godzin, zajęcia należy realizować w kolejnych tygodniach od momentu rozpoczęcia pakietu. Istnieje możliwość odwołania jednych zajęć, od pakietu 6 spotkań (18h) i więcej. Nieobecność musi być zgłoszona 24 h przed dniem nieobecności na zajęciach poprzez mail kontakt@inwencjatworcza.pl. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej w ten sam dzień, kursant traci możliwość odrobienia zajęć i ponosi 100% kosztu tego dnia.

17. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia kursu z przyczyn od siebie niezależnych (np. choroba prowadzącego). W przypadku odwołania kursu, uczestnikom przysługuje zwrot całkowitej dokonanej opłaty.

18.Na pierwszych zajęciach, Organizator zapoznaje Uczestników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w pracowni.

19. Uczestnik może używać sprzęt dostępny w pracowni za zgodą Organizatora i zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć i wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

21. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z ich winy (na zdrowiu i mieniu, w trakcie trwania warsztatów). W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu odbywania się Kursu.

23. Uczestnik może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach warsztatów/kursu.

24. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach, Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia warsztatów/kursu. Organizator jako Administrator danych osobowych informuje, że Uczestnicy oraz opiekunowie prawni małoletnich Uczestników mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich dobrowolnie podanych danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Organizator warsztatów/kursu przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a o szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać z Polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.inwencjatworcza.pl.