Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych, zbieranych w ramach czynności gospodarczych jest Elżbieta Wasiluk działająca pod firmą: Inwencja Twórcza Pracownia i Akademia Szycia Elżbieta Wasiluk, adres: ul. Raciborska 17, 30-384 Kraków, NIP: 4960188312;

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządzenia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia umowy o świadczenie usług, wykonania tej umowy, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, obsługi i dochodzenia ewentualnych roszczeń, pobierania opłat i rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4. Podstawowe dane osobowe, jakie firma Inwencja Twórcza Pracownia i Akademia Szycia Elżbieta Wasiluk będzie przetwarzała to:

  • dane kontaktowe,
  • dane potrzebne do zawarcia umowy i jej rozliczenia,
  • dane pochodzące z naszego Newslettera i bloga,

5. Każda osoba, której dane przetwarzane są przez firmę Inwencja Twórcza Pracownia i Akademia Szycia Elżbieta Wasiluk ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

5. Administrator nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

6. Dane przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Administratora ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy przez firmę Inwencja Twórcza Pracownia i Akademia Szycia Elżbieta Wasiluk przechowywane są przez okres wykonywania tej umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonaniem tej umowy. Natomiast dane osobowe Klientów utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach podatkowych.

7. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Administrator zapewnia, że gromadzone przez niego dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków np. technicznych)

9. Klient ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii).

10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów tylko i wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

12. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.

13. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

14. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług oferowanych przez Inwencja Twórcza Pracownia i Akademia Szycia Elżbieta Wasiluk, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez firmę działań na żądanie Klienta oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez Klienta wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi firmie Inwencja Twórcza Pracownia i Akademia Szycia Elżbieta Wasiluk informowanie Klienta o nowych ofertach i promocjach.

15. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

16. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 01.05.2019

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez firmę Inwencja Twórcza Pracownia i Akademia Szycia Elżbieta Wasiluk usług albo zmian regulacyjnych, Administrator uprawniony jest do zmiany Polityki. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na stronie internetowej firmy.